Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555

Vedtægter

Vedtægter for Mandskoret Sønderborg

Stiftet den 3. november 1921 af funktionærer på Krigsinvalideskolen i Sønderborg

§ 1.

Foreningens navn er Mandskoret Sønderborg. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune med adresse hos formanden.

Foreningens formål er at indøve flerstemmig sang for mandskor, medvirke ved nationale og velgørende arrangementer samt styrke kammeratskabet ved at afholde fester og lignende for foreningens medlemmer med damer.

§ 2.

Foreningen består af medlemmer, der optages af bestyrelsen efter at være blevet prøvet, godkendt og stemmegrupperet af dirigenten.

Inden indmeldelse kan et nyt medlem tilbydes 6 ugers (6 øvegange) uforpligtende prøvetid, hvorefter han frit kan vælge om han ønsker at blive medlem eller ej. Indmeldelse sker ved udfyldelse af en indmeldelsesformular, der i henhold til Persondataloven samtidigt oplyser medlemmet om foreningens behandling af de afgivne oplysninger.

Hvert medlem betaler et kontingent til foreningen, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

Herudover betales der et beløb til det oplysningsforbund eller tilsvarende, som foreningen måtte være medlem af. Kontingent opkræves én eller to gange årligt efter kassererens valg.

Ved indmeldelse betaler et nyt medlem delkontingent for de resterende måneder fra den første i måneden efter indmeldelsens godkendelse og frem til næstkommende opkrævningsperiode. Efter samme regler opkræves der bidrag for den kommende periode til det oplysningsforbund foreningen er medlem af.

Ønske om udmeldelse skal meddeles kassereren skriftligt, hvorefter medlemmet uopfordret skal aflevere den udleverede korbeklædning og eventuelle medlemsemblem(er), samt andet tilhørende foreningen til formanden.

Æresmedlemmer udnævnes efter 40 års medlemskab eller ved bestyrelsesbeslutning.

Ved hvert kalenderårs begyndelse opnås 1 års anciennitet.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til foreningen.

Hvis et medlem melder sig ud af foreningen og efterfølgende melder sig ind igen begynder ancienniteten forfra, medmindre genindmeldelsen sker inden 3 måneder efter udmeldelsen.
Betalte kontingenter, bidrag til oplysningsforbund og andre ydelser tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 3.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

Den ordinære generalforsamling afholdes med 14 dages skriftligt varsel pr. e-mail til hvert medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Personvalg skerved skriftlig afstemning, såfremt ét medlem fremsætter ønske herom.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, afholdes en ny generalforsamling, der indvarsles med 6 dages varsel, og denne er da beslutningsdygtig uanset fremmødets antal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med opgivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling varsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv - dog vælges formand og kasserer på generalforsamlingen. Funktionstiden er 2 år.

I år, der har ulige årstal, afgår formand, to bestyrelsesmedlemmer, første suppleant til bestyrelsen, første revisor og revisorsuppleant samt første fanebærer.

I år, der har lige årstal, afgår kasserer, et bestyrelsesmedlem, anden suppleant til bestyrelsen, anden revisor og anden fanebærer.

Ved indkaldelsen til generalforsamling anføres navnene på de personer, der er på valg og en påtegning hvis vedkommende ikke ønsker genvalg.

Webmaster og øvrige udvalg udpeges af bestyrelsen, med mindre andet er vedtægtsbestemt, med konkret angivelse af opgave og beføjelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren orienterer om næste års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg i.h.t. lovene. - Efter tur afgår:
- formand (ulige årstal).
- kasserer (lige årstal).
- to bestyrelsesmedlemmer og første suppleant (ulige årstal).
- et bestyrelsesmedlem og anden suppleant (lige årstal).
- første revisor og revisorsuppleant (ulige årstal).
- anden revisor (lige årstal).
- første fanebærer (ulige årstal) og anden fanebærer (lige årstal).
8 Kordirigentens beretning.
9.Udlevering af broderbreve, hæderstegn og mødekrus.
10.Eventuelt.

§ 4.

Sangundervisningen afholdes som regel en gang ugentligt, fordelt på minimum 15 gange i første halvår og minimum 15 gange i andet halvår. Øvelsernes gang og korets repertoire fastlægges i samråd mellem dirigent og bestyrelse. 

Korets medlemmer kan senest inden udgangen af oktober aflevere forslag til næste forårs repertoire og senest inden udgangen af april aflevere forsalg til næste efterårs repertoire. Forslagene sendes på mail til formanden eller en af bestyrelsen udvalgt person. Forslagene tages derefter med i overvejelserne, når bestyrelse og dirigent fastlægger den kommende periodes repertoire.  

Der er mødepligt til sangundervisningen og korets øvrige arrangementer. Er et medlem forhindret i at møde skal dette forudgående meddeles til protokolføreren for den pågældende stemme.

§ 5.

Foreningens midler, der består af kontingent, indtægter fra sponsorater, koncerter og radioafspilninger med videre, indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være noteret på foreningens navn og det vil herefter alene være kassereren der har fuldmagt til at foretage transaktioner på denne. Kassereren fører foreningens regnskab. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Formand og næstformand repræsenterer foreningen. I forening tegner formand og kasserer foreningen.

§ 7.

Revisorerne gennemgår og afstemmer det aflagte regnskab, idet de sammenholder dette med kassererens bogføring kontoudtog fra pengeinstitut og kassebilag. De efterser den kontante beholdning og giver regnskabet påtegning om den skete revision, samt påfører deres godkendelse eller eventuelle anmærkninger.

§ 8.

Foreningen kan opløses, hvis et forslag herom opnår absolut flertal blandt de fremmødte på den ordinære generalforsamling.

Beslutningen skal dog efterprøves ved en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes inden for en måned efter den ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske efter samme retningslinjer som for ordinær generalforsamling.

Der skal på den ekstraordinære generalforsamling opnås almindeligt flertal blandt de fremmødte for at nedlægge foreningen, for at nedlæggelse er gyldig.

Den afsluttende generalforsamling tager samtidigt stilling til fordeling af foreningens aktiver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og senere ændret ved flere generalforsamlinger.

Seneste ændring: tirsdag den 5. marts 2024

Copyright 2024 Mandskoret Sønderborg.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Læs mere