Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555

Arbejdsgrundlag

Intentioner og Arbejdsgrundlag for Mandskoret Sønderborg 2023 - 2028

 

 

1. udgave – Juni 2023

Indledning:

Formålet med dette arbejdsgrundlag er at sætte ord på de ønsker og intentioner vi har for Mandskoret Sønderborg og herefter lade det danne grundlag for det fremadrettede arbejde.

En af de primære forudsætninger for korets fortsatte eksistens er, at vi hele tiden er aktive omkring hvervning af nye sangere, så vi får en kontinuerlig tilgang til at opveje den naturlige afgang som koret uvægerligt vil have.

En af de tidligere intentioner har været at sænke korets gennemsnitsalder ved målrettet at gå efter yngre medlemmer. Dette er dog udeladt i denne udgave. Dels fordi det i praksis ikke er lykkedes at tiltrække den yngre generation og dels fordi det på Dansk Sangerforbunds seminar – Make Mandskor great again – den 6. november 2022 i Horsens blev slået fast, at ingen af landets mandskor har haft held med dette, fordi tiderne har ændret sig og denne generation generelt har helt andre interesser og gøremål. Dette er dog ikke ensbetydende med at koret ikke optager yngre sangere, hvis de melder sig. Det er blot ikke dem vi målrettet går efter. Vi har derfor sat den primære målgruppe for nye sangere til aldersgruppen 60+.

Det er nødvendigt, at vi hele tiden ser på vores indsats i koret med kritiske øjne og gør det til noget attraktivt at være sanger i Mandskoret Sønderborg. Vi skal dog samtidigt sikre, at vi har dækning for økonomien i de tiltag, der gøres. Både i foreningen og hos sangerne som måtte blive berørt af en eventuel egenbetaling. Det er blandt andet disse ting, der fastlægges i dette arbejdsgrundlag.

Hovedpunkterne: 

For at gøre koret mere attraktivt for både dirigent og de nuværende sangere og give flere mænd lyst til at synge med, vil vi fremover arbejde efter følgende hovedpunkter:

1. Vi skal gøre koret endnu mere kendt og anerkendt
2. Vi skal sørge for, at det er attraktivt at være en del af koret
3. Vi skal gøre en målrettet indsats for at tiltrække nye sangere


1/ Hvordan gør vi koret mere kendt og anerkendt?

1.1/ Hvordan gør vi koret mere kendt:

Vi skal løbende vise os offentligt og levere ”et godt stykke arbejde”, når vi optræder. Vi skal desuden synge et repertoire, der er tidssvarende, lyder godt, og som publikum gerne vil høre. En koncert med Mandskoret Sønderborg må også gerne være lidt mere varieret end ”kun” et kor, der står og synger 4 stemmige sange. F.eks. vekslende stemmegrupper, solosang, akkompagnement, gæstesolister m.v.

Vores faste traditioner som Forårskoncerten, Syng sommeren ind på Cathrinesminde Teglværk, Adventskoncerten i Christianskirken og korets julekoncert er en stor del af at gøre koret kendt og skal derfor bibeholdes.

Herudover kan det overvejes at lave yderligere 2 – 4 offentlige arrangementer om året, alt efter hvilke muligheder der byder sig og hvad dirigenten mener koret kan overkomme.

Ud over koncerter kan vi også være med til at gøre koret mere kendt og eventuelt tiltrække nye sangere ved:

 • At have en stand i forbindelse med relevante arrangementer i området. F.eks.
  kulturnatten
  • At udvide vores juleoptræden i Christianskirken til også at omfatte andre kirker på Als og
  Sundeved.
  • At drage uden for Sønderborg og deltage i festligheder og arrangementer i både
    Gråsten, Broager og på hele Als. 
  • Lave sammenkomster med underholdning både i Sønderborg og ude i landet med andre
    mandskor, blandede kor eller orkestre.

Det er i den forbindelse vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på at udnytte enhver mulighed for omtale i form af pressemeddelelser og lignende, samt at vi er opmærksomme på, hvilke arrangementer der er i området, så vi hele tiden kan være orienteret om hvad der sker.

1.2/ Hvordan gør vi koret mere anerkendt:

For at gøre Mandskoret anerkendt er det vigtigt at det korfaglige niveau er i top. Her spiller valg af repertoire også en væsentlig rolle. Det er, som tidligere nævnt, målsætningen at Mandskorets repertoire fremover primært skal bestå af tidssvarende, velklingende og kendte sange som publikum kan identificere sig med og som passer til det pågældende arrangement. En del af det korfaglige niveau er også at kormedlemmerne er velforberedte og føler sig sikre i repertoiret forud for enhver optræden, samt at de hver især hele tiden er trænede i hvordan vi går ind og ud af scenen, hvordan vi står på scenen, hvordan vi holder mapperne, både når vi går ud og ind og når vi synger, så vi også på dette område gør et godt og veldisciplineret indtryk.

En del af dette vil også være vores koropstilling. Dels når vi øver, men især ved koncerter. Derfor er det vigtigt, at dirigenten placerer de sangere, der er til rådighed bedst muligt ud fra deres kompetencer og ikke ud fra hvordan de enkelte helst selv vil stå. Her er det bl.a. også vigtigt at nye sangere ikke kommer til at stå ved siden af en anden stemmegruppe.

Derfor er mødedisciplin også en vigtig forudsætning.

Da vi har erfaring for at det er svært at levere et korfagligt niveau udendørs, deltager koret generelt ikke i udendørs arrangementer, medmindre disse har et formål, der nødvendiggør dette (begravelse/bisættelse af medlemmer, flaghejsning og lign.)

 

2/ Hvordan gør vi det mere attraktivt at være 
medlem af Mandskoret Sønderborg?

Vores sangaftner skal være noget som sangerne ser frem til med glæde. Det skal kort sagt være en friaften i ugen, hvor man hygger sig, synger og har det rart med hinanden. En sangaften skal derfor generelt tilrettelægges, så den både indeholder nødvendig indøvning af nyt stof og tid til at synge sange fra det bestående repertoire. En god fordeling kunne være at aflevere evt. informationer og varme op fra 19.00 – 19.15. Derefter Indøves der nye sange fra 19.15 – 20.00. Fra 20.00 – 20.15 holdes der pause til en øl/vand og socialt samvær, hvorefter der fra 20.15 – 21.00 evt. kan afpudses lidt af stoffet fra 1. afdeling, men hvor tiden primært – og som minimum 30 minutter - bruges til at synge kendte sange fra vores bestående repertoire. Betegnelserne ”øveaften” ”korprøve” og lignende afskaffes og erstattes fremover med ”sangaften”.

Vi skal også sikre os, at koret har mere at byde på end ”blot” sangaftner og koncerter. Derfor er det vigtigt, at der jævnligt afholdes sociale arrangementer, hvor medlemmerne både er samlet alene og sammen med ægtefæller. De bestående sociale arrangementer som bueskydning, julefrokost, Eisbein spisning og evt. aspargestur til Tyskland bør derfor bibeholdes eller udskiftes med tilsvarende, ligesom der efter behov kan udvides med flere arrangementer, hvis der viser sig nye muligheder inden for de økonomiske rammer. Det er også intensionen at afholde en fælles korrejse hvert 3. år. Med en korrejse menes der en udenlandsrejse over flere dage, hvor der arrangeres koncert med et eller flere lokale kor på destinationen. Der er dog intet til hinder for at vi derimellem også kan besøge andre nordiske/nordtyske eller nationale kor.

2.1/ Ekstra udfordringer:

Det at synge i mandskor er en fritidsaktivitet på lige fod med så mange andre gøremål. Derfor er der også stor forskel på den indsats og entusiasme, som de enkelte medlemmer ønsker at lægge for dagen. Det gælder både med hensyn til øveaftener og arrangementer. Når vi skal ud og gøre koret mere anerkendt, kræver det, at vi hele tiden er ”oppe på dupperne” og præsterer vort ypperste. Det er derfor et spørgsmål om der bør gives mulighed for, at kun en del af koret, i samråd med bestyrelsen og især dirigenten, deltager i et arrangement, som kræver en ekstra indsats, og at denne del så repræsenterer koret ved det pågældende arrangement.
Den største udfordring for dette kan blive økonomien og forudsætter i så fald at der kan findes finansiering til dette.
Dette er ikke umiddelbart noget bestyrelsen arbejder videre med, men nok en tanke, der bør overvejes.

3 Hvordan tiltrækker vi nye sangere

Uanset hvor kendt og anerkendt vi gør Mandskoret Sønderborg, skal vi ikke forvente, at nye sangere kommer strømmende af sig selv. Så snart vi har hovedingredienserne i nærværende arbejdsgrundlag på plads, skal vi aktivt ud og fortælle om mulighederne. Dette gøres i forskellige tempi ved, at vi for eksempel:

• Udarbejder et detaljeret informationsmateriale om hvem vi er, hvad vi laver, og hvad vi
  kan tilbyde nye emner. Både på det sangmæssige og det sociale plan.
· Sørger for at lægge alle vores arrangementer ud på hjemmesiden og de sociale media,
  så man også ad den vej kan se, at der sker noget.
· Gør alle korets sangere til ambassadører for koret med hensyn til at være aktive omkring
  hvervningen af nye sangere og fortæller dem hvor vigtigt det er, at vi hele tiden får
  nye sangere i koret
• Deltager med en stand eller blot uddeler oplysningsmateriale ved forskellige relevante
  arrangementer.
• Holder ”åbent hus” arrangementer på øveaftener, hvor interesserede uforpligtende kan    
  komme og høre på eller deltage og/eller måske holder et aftensarrangement ude af
  huset, hvor vi inviterer til en præsentation af Mandskoret med et par sange og en
  efterfølgende snak om mulighederne for at komme med i koret – og måske en kop kaffe.
• Er aktive når vi er ude og uddeler vores informationsmateriale til publikum.

Tilpasning og revidering:

Da tingene hele tiden er i udvikling og ændres, er det vigtigt, at dette arbejdsgrundlag og intentionerne løbende holdes ajour med hensyn til eventuelle nye tiltag, ligesom det er vigtigt, at det med jævne mellemrum – dog minimum hvert 5. år – tages op til en gennemgribende revision.
Det er bestyrelsens ansvar, at arbejdsgrundlaget efterkommes og vedligeholdes, men det er lige så vigtigt, at de enkelte medlemmer bakker op om det og er aktive med hensyn til forslag og opfølgning.

Hvert år op til den årlige generalforsamling vurderer bestyrelsen, om der skal foretages ændringer og opdateringer af det aktuelle arbejdsgrundlag. Som en del af formandens beretning på den årlige generalforsamling orienteres medlemmerne herefter om de ændringer og ajourføringer, der er foretaget.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2024 Mandskoret Sønderborg.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Læs mere